Popis zahrady

Zahrada je řešena v přírodně krajinářském slohu. Koncepce řešení zahrady se opírá o jedinečnost tohoto území, které umožňuje prostorově rozčlenit jednotlivé tématické celky tak, aby na sebe kompozičně navazovaly a vlastní výtvarné uspořádání nebylo narušeno pokusnými plochami či výsadbami.

Je zachován optimální poměr volných travnatých ploch vůči výsadbám. Pro některé tématické celky bylo nezbytné zajistit specifické podmínky modelací terénu, stavebními úpravami nebo budováním pomocných konstrukcí. 

Technicky náročná byla výstavba malého rybníka Čerňáčku a soustavy menších vodních nádrží na potoce vytékajícím z Černého rybníka. Pomocné konstrukce a doplňky byly pojaty a zpracovány jako výrazné prvky drobné zahradní architektury a s okolní vegetací tvoří harmonický celek. Kompozičně jsou umístěny tak, aby vytvářely potřebné dominanty. 

Umístění a kompoziční uspořádání jednotlivých tématických skupin bylo provedeno se zřetelem k nárokům rostlin na stanoviště a jejich specifickým pěstitelským požadavkům. Kromě soustřeďování sortimentů v tématických skupinách je část sadovnicky významných a bohatých rodů vysázena a hodnocena samostatně (borovice, smrky, vrby, cypříšky, buky, okrasné jabloně a další). 

Tyto sortimenty rodů se uplatňují jako kosterní dřeviny okrajových kulis, dělících pásů, nebo tvoří výrazné solitéry. Zvláštní postavení zaujímají trvalky, které netvoří samostatnou ucelenou skupinu, ale doplňují tématické skupiny dřevin. 

Snahou je v každé skupině shromáždit co nejširší sortiment rodů, druhů, variet a odrůd. V dalších letech následuje jejich důkladné hodnocení (růst, kvetení, odolnost mrazu, škůdci či choroby atd.). Vybrané taxony jsou poskytovány k dalšímu množení školkařským firmám a mají své stálé místo v zahradě.