family-roomCreated with Sketch.

Pro rodiny s dětmi

Pro děti našich návštěvníků jsme s podporou společnosti Prologis vybudovali u vchodu do Dendrologické zahrady dětské hřiště, které podléhá pravidelným revizím a je průběžně udržováno. Přesto dbejte na bezpečnost hry svých dětí!

Dětské hřiště

Děti se u nás mohou zabavit na dětském hřišti – v pirátské vesnici od firmy Prologis. Najdou tu velkou loď Pintu, potápějící se koráb Neptun, pirátskou chatrč u stromu či tunel vedoucí do bludiště, nechybí ani houpačky a skluzavky.

Všechny atrakce jsou vyrobeny z akátového dřeva a jsou doplněny lanovými prvky. Pro odpočinek a případnou svačinu jsou k dispozici piknikové stoly s lavičkami.

Hřiště je přístupné pouze dětem do 12 let, resp. do 50 kg. Není budováno na větší zátěž. Respektováním tohoto pravidla chráníte bezpečí svých dětí!

Návštěvní řád dětského hřiště

Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele!

Upozornění pro uživatele

Za bezpečnost dětí na hřišti odpovídají rodiče, nebo odpovědný zástupce. Děti do šesti let musí být v doprovodu dospělé osoby. Sestava se skluzavkou je vhodná pro děti od 4 do 12 let Nejbližší telefonní stanice, odkud lze přivolat lékařskou pomoc je u vchodu do zahrady. K zajištění bezpečnosti na dětském hřišti a k zachování jeho bezchybného stavu dodržujte prosím následující pravidla:

Na hřišti platí zákaz:

 • poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení
 • vstupu se zvířaty
 • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
 • manipulace s otevřeným ohněm
 • užívání zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení

Návštěvník je povinen:

 • respektovat návštěvní řád a pokyny správce
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
 • dodržovat čistotu
 • ujistit se, zda není povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při
  doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup
  dítěti zakázat
 • sledovat své věci. Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve
  vlastnictví uživatele.

Pokud dětské hřiště, herní prvky a vybavení jsou poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele.

Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla
slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně Městské policii – telefon 267 750 129 a odpovědnému pracovníkovi provozovatele, zajistíte tím větší bezpečnost pro své dítě.

Provozovatel provádí pravidelnou kontrolu a údržbu hřiště. Pokud zjistíte nějakou závadu, hlaste ji laskavě v pokladně zahrady, aby mohla být včas zjednána náprava.

 

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.