Projekty SFŽP

S finanční podporou Státního fondu životního prostředí jsme realizovali 2 projekty.

Uchování a rozvoj genofondu Dendrologické zahrady v Průhonicích

Cílem projektu je uchování a další rozvoj stávajících sbírek Dendrologické zahrady v Průhonicích. Realizace projektu je zaměřena na uchovávání taxonů autochtonních i alochtonních dřevin a vytrvalých bylin, původních endemických dřevin a památných a kulturně významných dřevin ČR. Mezi hlavní aktivity projektu patří údržba stávajících genofondových sbírek, jejich obnova a doplnění, dále rozšíření nejvýznamnějších kolekcí (zejména rody Sorbus, Rosa, Rhododendron ad. a kolekce vybraných rodů památných stromů ČR) a založení nových sbírek. V rámci projektu se plánuje založení sbírek medonosných, léčivých a užitkových rostlin, dále nové kolekce domácích bahenních rostlin, domácích dřevin a dřevin používaných v uličních stromořadích. Součástí projektu je i zajištění relevantní infrastruktury (pořízení techniky, oprava oplocení a vybudování závlahového systému) a materiálu. Projekt je realizován za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP v rámci Programu na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů, který je jako příloha VIII součástí tzv. národních programů. Doba realizace projektu: červenec 2011 – červen 2013 (24 měsíců)

Zlepšení návštěvnické infrastruktury a forem prezentace Dendrologické zahrady v Průhonicích

Cílem projektu byla popularizace genofondových sbírek Dendrologické zahrady v Průhonicích a jeho hlavní aktivity byly zaměřeny na zavedení moderních způsobů prezentace zdejších genofondových sbírek a zlepšení návštěvnické infrastruktury. V rámci projektu byly uspořádány sezónní výstav rostlin, vydány různé propagační materiály v jednotném vizuálním stylu, vytvořeny nové webové stránky, dále byl zkvalitněn návštěvnický mobiliář a v neposlední řadě se díky rozvoji sítě stezek, lávek a můstků, opravě stávajících vozovek, vybudování přístřešků pro návštěvníky či zavedení orientačního systému zlepšil komfort pohybu po sbírkách.

Projekt byl realizován za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP v rámci Programu na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů, který je jako příloha VIII součástí tzv. národních programů.

 

Doba realizace projektu: červenec 2011 – prosinec 2012 (18 měsíců)

Uznatelné náklady projektu: 6 869 908,- Kč

Dotace SFŽP ČR: 5 495 926,- Kč