Venkovská zeleň

Projekt QI112A138 Lokální identita zeleně venkovských sídel byl řešen v letech 2011–2014 s podporou Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) Ministerstva zemědělství ČR.

Jako modelové plochy byly zvoleny tři oblasti – území Společenství obcí Čertovo břemeno, mikroregiony Moravský kras a Časnýř (součásti MAS Moravský kras) a MAS České středohoří. Pro tato území byly vytvořeny metodiky – návody pro výsadby okrasných bylin, dřevin a ovocných dřevin. Dále vznikla souhrnná metodika pro výsadby vhodných dřevin a bylin pro celé území ČR. Jednotlivé metodiky jsou dále rozšířeny o mapové výstupy, které zaznamenávají vybrané důležité a cenné přírodní a kulturní hodnoty (památné stromy, významné stromy starých ovocných odrůd, krajinný ráz, drobné sakrální objekty, cenné biotopy atd.) v daném území.

Výstupy projektu (mapy a metodiky) mohou sloužit širokému spektru uživatelů – projektantům, studentům, správcům zeleně, realizátorům, milovníkům rostlin a mnoha dalším.

Cílem hlavních výstupů je popsat principy výběru sortimentu rostlin vhodných pro venkovská sídla a krajinu ve vybraných oblastech i obecně. Ačkoliv je pro metodiky stěžejní sortiment venkovského sídla, často dochází k těsné provázanosti s krajinou. Proto každá z metodik tuto problematiku okrajově zmiňuje, věnuje se alespoň základním principům (sady a ovocné aleje, výsadby u drobných sakrálních staveb, ráz krajiny). Na základě podrobného studia řešeného území jsou popsány obecné zásady a je doporučen sortiment ovocných a okrasných dřevin a bylin, které svým charakterem podpoří identitu a jedinečnost místa. Ta je dána především přírodními podmínkami, historickým vývojem, uspořádáním krajinné struktury a potřebami místních obyvatel. Tyto studované aspekty vedly k sestavení doporučeného sortimentu, který se skládá z ekologicky, esteticky i historicky vhodných druhů a odrůd rostlin, které podpoří specifický ráz místa. Snahou autorů je poukázat na širší souvislosti, které samotné výsadby ovlivňují. Výběr konkrétních druhů dřevin, jak okrasných, tak ovocných, je doplněn technologií založení výsadeb a principy následné péče.

Zájemci o výstupy si mohou jednotlivé metodiky a mapy volně stáhnout a použít pro svou práci a vzdělávání. V případě dalšího publikování (i částí) těchto výstupů respektujte prosím autorství a uvádějte korektní citace a zdroj.

příjemce – koordinátor

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Květnové náměstí 391, 25243 Průhonice

http://www.vukoz.cz/

Organizace účastnící se projektu v roli příjemců:

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

http://www.natur.cuni.cz/

Mendelova univerzita v Brně

http://zf.mendelu.cz/